شیمی3
سفارش تبلیغ
صبا
 تعداد کل بازدید : 486222

  بازدید امروز : 29

  بازدید دیروز : 47

از دبیرستان تا دانشگاه.........

 
 
نویسنده: منصورریگی ::: سه شنبه 89/9/23::: ساعت 1:46 عصر

ضخامت لایه ی اوزون در کدام ناحیه از سطح زمین کاهش یافته است ؟ میزان کاهش چقدر بوده ؟ عامل اصلی تخریب این لایه چیست ؟ نقش لایه ی اوزون را شرح دهید .

2) تغییر فیزیکی و شیمیایی را تعریف کنید . در میان فرایندهای زیر کدام فیزیکی و کدام شیمیایی است ؟

آ) هضم غذا ب) تنفس پ) میعان ت) ترش شدن شیر ث) سوختن کاغذ

ج ) سوختن سوخت های فسیلی چ) ذوب شدن ح) سخت شدن سیمان خ) پختن تخم مرغ

3) معادله ی نمادی به چه معادله ای گویند . برای معادله ی نمادی زیر یک معادله ی نوشتاری بنویسید.

CH4+O2 ®H2O + CO2

4) چرا در یک معادله ی شیمیایی باید تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله یکسان باشد ؟ در صورتی که این مورد در یک معادله ی شیمیایی رعایت نشود ، آن را چه می نامند؟

5) جمله ی زیر را با حذف یک از کلمات داده شده به صورت صحیح بنویسید .

برای موازنه کردن یک معادله ی شیمیایی ( باید نباید ) زیروندها ونمادهای شیمیایی موجود در فرمول شیمیایی را جابه جا کرد ، بایستی ضرایب مناسبی را برای واکنش دهنده ها و محصولات انتخاب کرد به نحوی که با قرار دادن آنها تعداد ( اتم های مولکول های ) هر ( ترکیب عنصر ) در دو طرف معادله ی واکنش برابر شود . بر طبق قرارداد ضرایب در یک معادله ی شیمیایی موازنه شده بایستی ( بزرگترین کوچکترین ) عدد ( کسری غیرکسری) ممکن باشد .

6) معادله ی نوشتاری زیر را به صورت نمادی بنویسید و آن را موازنه کنید .

آب + کربن دی اکسید ® اکسیژن + اتان

7) برای موازنه کردن واکنش نمادیNa +H2O ®NaOH +H2 ، چرا نباید موازنه را ازاتم هیدروژن شروع نمود ؟ پاسخ خود را توضیح دهید . سپس معادله را موازنه کنید.

8) می دانیم که اگر در مخلوطی از گازمتان و اکسیژن ، جرقه ای ایجاد شود ، گاز کربن دی اکسید و بخار آب ایجاد می شود . در این واکنش مقادیر زیادی گرما حاصل می شود . معادله ی نمادی را برای واکنش فوق نوشته و با استفاده ازعلامت ها و نمادهای ویژه معادله را کامل کنید به گونه ای که تمام اطلاعات ذکر شده در بالا در این معادله ی نمادی نشان داده شود.

9) در هر مورد با گذاشتن علامت ´ به معنی نشان نمی دهد و Ö به معنی نشان می دهد ، معین کنید که یک معادله ی شیمیایی موازنه شده کدام اطلاعات را دربرمی گیرد یا آن را نشان نمی دهد.

 

علامت ´ یا Ö

نوع اطلاعات

؟

حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فراورده ها

؟

چگونگی و ترتیب اختلاط مواد

؟

گرماده یا گرماگیر بودن واکنش

؟

شرایط انجام واکنش

؟

نکات ایمنی

 

 

10) با توجه به معادله ی نمادیN2 (g) + 3H2 (g) Fe , 500atm , 450°c 2NH3 (g) به سئوالات پاسخ دهید .

آ) محصول چه نام دارد ؟ ب) حالت فیزیکی محصول و مواد اولیه چیست ؟ پ) شرایط انجام واکنش از نظر دما و فشار چگونه است ؟ ت) Fe در این واکنش چه نقشی دارد؟ ث) علامت در این واکنش چه معنایی دارد؟

11) معادله ی n CH2=CH2 ® -(-CH2-CH2-)- n را در نظر بگیرید و به سئوالات پاسخ دهید .

آ) نام عمومی این قبیل از واکنش ها چیست ؟ و محصول این واکنش ها چه نام دارد ؟

ب) این واکنش به کدام دسته از انواع واکنش های شیمیایی تعلق دارد ؟ چرا ؟

12) مکان های خالی هر یک از معادله واکنش های زیر را کامل کنید و آن را موازنه کنید . ضمناً هر واکنش به چه نوع از انواع واکنش های شیمیایی ( تجزیه ، ترکیب و ...) تعلق می گیرد .

(آ Mg + N2 ® …… (ب Al + H2SO4 ® ……….. + ………..

(پ C4H10 + O2 ® ……….. + …………. (ت HCl + CaCO3 ® ………. + ………...+………

(ث 6CO2+ 6H2O فتوسنتز ……. + …… (ج N2 + 3H2 ® ……….

(چ NH3 + HCl ® ……… (ح S + ……. ® SO2

(خ NaHCO3 300°c Na 2CO3 + …. + …. (د CaCO3 D …….. + ………

(ذ KClO3 D ….. + ….. (ر ……… D 2KNO2 + O2

(ز BaCl 2 .2H2O D ……. + ………

(ژ HgO D ……. + ……. (س H2O برقکافت ……. + …….

(شCH3 CO2H D CO2 + ……. (ص Al + CuSO4 ® …… + ……..

(ض Cl2 + KBr ® ……. + …… (ط Ca + H2O ® …… + ……..

(ظ Cs + H2O ® ……. + …….. (ع …….. + HCl ® …… + …….

(غ NaOH + HCl ® ……. + …… (ف AgNO3 + NaCl ® NaNO3 + …….

(ق CO2 + H2O ® …….. (ک Fe + O2 ® ……

(گ ZnBr2 + AgNO3 ® …… + Zn(NO3)2

13) هر یک از واکنش های نوشتاری زیر را کامل کنید .

........... ® اکسیژن + نافلز (ب ......... ® اکسیژن + فلز (آ

............ ® آب + اکسید نافلزی (ت .......... ® آب + اکسید فلزی (پ

........ + ....... حرارت بی کربنات (ج ....... + ....... حرارت کربنات (ث

........ + ......... حرارت نیترات (ح ....... + ....... حرارت کلرات (چ

...... + ....... حرارت نمک متبلور (د ........ + ....... برقکافت آب (خ

........ + ......... ® اسید + فلز (ر ...... + ........ حرارت اکسید جیوه (II )(ذ

....... ® هیدروبرمیک اسید + آمونیاک ( ژ ............ ® هیدروکلریک اسید + آمونیاک ( ز

..... + ......... ® اکسیژن + هیدروکربن (ش ........... ® گاز نیتروژن + گاز هیدروژن (س

14) در مورد هر مفهوم توضیح دهید .

آ) واکنش ترکیب ب) واکنش تجزیه پ) واکنش جا به جایی یگانه ت) واکنش جا به جایی دوگانه

15) واکنش سوختن را تعریف کنید و کاربرد آنرا ذکر کنید .

16) جای خالی جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید .

استوکیومتری بخشی از شیمی است که با ............. در ترکیب ها و نیز ارتباط های ......... بین مقدار مواد شرکت کننده در واکنش های شیمیایی سروکار دارد.

17) به سئوالات پاسخ دهید .

آ) استوکیومتری فرمولی ( روابط مولی مولی ) را در هر یک از ترکیبات P4O10 و P4O6 با یکدیگر مقایسه کنید .

ب) با توجه به معادله ی واکنش : BaCO3 ® BaO + CO2 نسبت مولی باریم اکسید به کربن دی اکسید چند است ؟

پ) واکنش دهنده ی محدود کننده یعنی چه ؟ در یک واکنش دارای واکنش دهنده ی محدود کننده میزان پیشرفت واکنش به غلظت چه ماده ای در واکنش بستگی دارد ؟

18) در واکنش : 2Li2O2(aq)+ 2CO2(g)®2Li2CO3(aq) + O2(g) به ازای مصرف 20 مول CO2 ،

آ) به چند گرم لیتیم پراکسید احتیاج است ؟ Li =4g.mol-1 , O=16g.mol-1

ب) چند مول لیتیم کربنات تولید می شود ؟

پ) میزان تولید گاز اکسیژن بر حسب میلی لیتر و در شرایط STP چقدر است ؟

ت) شرایط STP یعنی چه ؟ حجم مولی گازها در این شرایط چند است ؟

19) 3/0گرم آهن ناخالص با محلول هیدروکلریک اسید ، mL 112 گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید می کند . درصد خلوص آهن را بدست آورید . Fe=56

20) مخلوطی از 6 گرم گوگرد و 7 گرم آهن را در ظرف دربسته ای حرارت می دهیم ، تا واکنش Fe + S ® FeS صورت گیرد . معین کنید در پایان واکنش از کدام ماده و به چه مقدار باقی می ماند ؟ واکنش دهنده ی محدود کننده و اضافی را در این واکنش معین کنید . Fe = 56 , S = 32

21) یک گرم ملغمه ی سدیم ( آلیاژ سدیم و فلز دیگر) با آب ، Cm3 336 گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید می کند . درصد فلز سدیم در این آلیاژ برابر چند است ؟ Na=23

22) 75/1گرم از یک فلز به جرم اتمی 5/87 با 64/0 گرم اکسیژن ترکیب می شود . فرمول اکسید این فلز کدام است ؟ O=16 g.mol-1

23) در2/11 لیتر آمونیاک در شرایط استاندارد چند گرم نیتروژن وجود دارد ؟ N=14

25) 15 گرم از یک نمک را در60 گرم آب حل نمودیم . درصد جرمی محلول را بدست آورید ؟

26) mL 100 محلول هیدروکلریک اسید دسی مولار با چند mLسود 2 مولار خنثی می شود ؟

27) mL 10 محلول سولفوریک اسید یک مولار با چند میلی لیتر محلول یک مولار سدیم هیدروکسید ، خنثی می شود ؟

28) برای تهیه ی g 2/10 محلول یک مولال سدیم هیدروکسید ، چند گرم سود 50% لازم است ؟

29) یک محلول سولفوریک اسید حاوی 80% وزنی اسید است ، چگالی محلول اسید g.mL-1 73/1 می باشد . غلظت مولی محلول چیست ؟

30) کلر را می توان مطابق واکنش MnO2 + 4HCl ®MnCl2 + Cl2 + 2H2O تهیه نمود . آ) برای واکنش با 25 گرم از MnO2 ، چند گرم HCl لازم است ؟ ب) چند گرم گازکلر در این واکنش حاصل می شود ؟

31) آ) از واکنش 5 گرم از P4O6 و 8 گرم از I2 ، چند گرم P2I4 مطابق واکنش زیر بدست می آید ؟

5P4O6 + 8I2 ® 4P2I4 + 3P4O10

ب) اگر بدانیم در این واکنش تنها 8 گرم P2I4 مطابق واکنش بدست آمده است ، بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید .

31) چند گرم سود برای واکنش کامل با mL 4/15 از محلول H2SO4 mol.L-1 108/0 بر طبق واکنش زیر لازم است ؟ 2NaOH(s) + H2SO4(aq) ® Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

32) در واکنش 5/35 گرم فلز خالص روی با مقدار اضافی گاز کلر چه مقدار از روی کلرید بدست می آید ؟ اگر بدانیم بازده درصدی واکنش 1/88% می باشد . Zn=38/65 , ZnCl2=136.28

33) چند لیتر گاز هیدروژن از واکنش 8/9 گرم منیزیم ، 80% خالص در شرایط استاندارد حاصل می شود ؟

Mg(s)+2HCl(aq)® MgCl2(aq) + H2(g)

34) از واکنش 2/11 لیتر گاز کلر 80% خالص در شرایط استاندارد با مقدار اضافی از محلول پتاسیم برمید مطابق واکنش زیر 60 گرم برم تهیه شده است . بازده درصدی واکنش را بدست آورید . Br = 80 , Cl = 35.5

Cl2 + 2KBr ® 2KCl + Br2

35) طراحان خودرو از استوکیومتری در چه زمینه هایی استفاده می برند ؟

36) در مورد کیسه های هوایی که برای افزایش ایمنی خودروها در آنها جاسازی می شوند ، به سئوالات زیر پاسخ دهید .

آ) گازی که به سرعت کیسه های هوایی را پر می کند ، چه گازی است ؟ معادله ی واکنش انجام شده را نوشته و موازنه کنید .

ب) سدیم فلزی تولید شده در مرحله ی آ را چگونه از محیط حذف می کنند . واکنش مربوط را نوشته و معین کنید این واکنش به چه نوع از انواع واکنش تعلق دارد ؟ این واکنش چگونه به انبساط کیسه های هوایی کمک می کند ؟

پ) سدیم اکسید تولید شده در فرایند ب ، توسط واکنش با آب و کربن دی اکسید موجود در هوا به کدام ماد ه ی بی خطر تبدیل می شود ؟ معادله ی واکنش انجام شده را بنویسید ؟

ت) محاسبه ی مقدارگاز تولیدی مورد نیاز برای کیسه های هوایی به آشنایی با چه عواملی وابسته است ؟

ث) فرض کنید برای پر شدن مناسب کیسه ی هوایی به 1/65 لیتر گاز نیتروژن نیاز است . چند گرم NaN3 برای دستگاه مولد گاز نیاز است ، تا این مقدار گاز N2 را تولید کند ؟ چگالی گاز نیتروژن در دمای واکنش بطور تقریبی g.L-1 916/0 باشد .

37) راه مناسب بهسوزی موتور چیست ؟ کارکرد ناصحیح موتور خودرو چه معایبی را سبب می شود؟

38) اگر بنزین را به طور متوسط ایزواوکتان خالص بدانیم که مطابق واکنش زیر می سوزد . معین کنید .

2C8H18(g) + 25O2(g)® 16CO2(g) + 18H2O(g) + 10900kJ

آ) برای تولید 43600 کیلو ژول گرما چه مقدار بنزین باید در موتور خودرو بسوزد ؟

ب) اگر بازده درصدی موتور 60% باشد به ازای این مقدار بنزین چند کیلوژول کار مفید انجام می شود؟

.................................................................................................................................................

برای تهیه ی 250 میلی لیتر محلول 2/0 مولار سود ، چند گرم سود خالص لازم است ؟

برای تهیه ی محلول 1 مولار سولفوریک اسید ، تقریباً چند میلی لیتر سولفوریک اسید 98% با چگالی g.cm-3 84/1 لازم است ؟

برای تهیه ی 3 لیتراز محلول 08/0 مولار سولفوریک اسید ، چند لیترآب به محلول 4 مولار این اسید باید افزود؟

اگر 140 میلی گرم پتاس را در مقداری آب حل کنیم و حجم محلول را به 250 میلی لیتر برسانیم ، غلظت مولی محلول را بدست آورید؟

برای تهیه ی 250 میلی لیتر سود 2/0 مولار ، چند گرم سدیم هیدروکسید 80 درصد لازم است ؟

محلولی از سولفوریک اسید که در هر 100 میلی لیتر آن 5/24 گرم اسید وجود دارد ، چند مولار است ؟

غلظت نیتریک اسید 70 درصد به جرم g.cm-3 2/1 چقدر است ؟

در 200 میلی لیتر محلول 1/0 مولار Zn(NO3)2 چند مول یون NO3- موجود است ؟

18 میلی لیتر محلول نیتریک اسید با درجه خلوص 70% و چگالی 15/1 گرم بر سانتی متر مکعب ، شامل چند مول از آن است ؟

10 میلی لیتر محلول 2/0 مولار Na2SO4 و 10 میلی لیتر محلول 1/0 مولار H2SO4 را مخلوط می کنیم . غلظت مولی یون SO42- در مخلوط کدام است ؟

باتری اتومبیل را با محلول سولفوریک اسید پر می کنند ، چگالی این محلول اسید g.cm-3 285/1 است و این محلول 08/38 % جرمی اسید دارد . در 500 میلی لیتر این اسید چند گرم سولفوریک اسید وجود دارد ؟

مولاریته ی آب درسولفوریک اسید تجارتی 95% اسید خالص و g.cm-3 83/1=d کدام است ؟

جرم Al2(SO4)3.18H2O مورد نیاز برای تهیه ی mL 50 محلول آبی حاوی mg 40 Al3+ در هر میلی لیتر را بدست آورید ؟

چگونه می توان 50 گرم محلول BaCl2 12% را بااستفاده از BaCl2.2H2O و آب خالص تهیه کرد ؟

غلظت مولی سولفوریک اسید با چگالی g.cm3- 198/1 و درصد خلوص 27% را بدست آورید؟

چه مقدار باید محلول 5/0 مولار BaCl2 رقیق شود تا غلظت محلول حاصل mg 20 ، Ba2+ به ازای هر mL شود؟

چه حجم هایی از محلو ل های M 5/0 و M 1/0 از HCl باید مخلوط شود تا دو لیتر محلول M 2/0 از HCl به دست آید ؟

چه مقدار NH3 در هر mL از محلول آن با چگالی g.mL 93/0 و درصد جرمی 18.6% وجود دارد؟

mL 4/48 از یک نمونه محلول HCl لازم است تا به طور کامل با 24/1 گرم CaCO3 واکنش دهد . غلظت مولی اسید چند است ؟

چند لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد از واکنش mL 500 محلولHCl M 78/3 با 125 گرم روی آزاد می شود؟

500 میلی لیتر محلول سولفوریک اسید 25/0 مولار موجود است ، می خواهیم این محلول را با افزودن سولفوریک اسید غلیظ 1 مولار تبدیل کنیم . در صورتی که چگالی محلول غلیظ 98/1 گرم بر میلی لیتر و درجه ی خلوص آن 98% باشد ، چند میلی لیتر اسید غلیظ باید افزود؟

به 250 میلی لیتر محلول سولفوریک اسید 25/0 مولار ، 150 میلی لیتر محلول 1/0 مولار سود افزوده شده است ، نرمالیته ی محلول جدید را حساب کنید .2NaOH + H2SO4 ® Na 2SO4 + 2H2O

5/24 میلی لیتر محلول 5/1 مولار سود ، به 5/20 میلی لیتر محلول سود 85/0 مولار افزوده شد. مولاریته ی محلول حاصل را حساب کنید .

چه حجمی از نقره نیترات 106/0 مولار بایستی با 125/0 میلی لیتر پتاسیم کرومات 0862/0 مولار وارد واکنش شود ، تا تقریباً تمامی کرومات رسوب کند ؟

2AgNO3 + K2CrO4

® Ag2CrO4 + 2KNO3

در شرایط استاندارد ، اگر 2/11 لیتر گاز H2S را وارد چهار لیتر محلول CuSO4 یک مولار بنماییم ، چند مول CuS رسوب می کند . H2S + CuSO4 ® CuS + H2SO4

با افزودن 27 گرم آلومینیم به یک لیتر محلول 5/1 مولار مس II سولفات ، چند گرم مس جابه جا خواهد شد ؟

2Al + 3CuSO4

® Al2(SO4)3 + 3Cu

70 گرم آهن با خلوص 80% را در 500 میلی لیتر محلول HCl 5/1 مولار می اندازیم ، اگر بدانیم بازده واکنش 80% است . معین کنید در شرایط استاندارد چند میلی لیتر گاز هیدروژن بدست می آید ؟

2HCl + Fe ® FeCl2 + H2

با توجه به واکنش 2FeCl3(aq) + 3H2S(g) ® 2FeS( s) + S( s) + 6HCl ( aq ) به سئوالات پاسخ دهید .

آ) 625/1 گرم آهن III کلرید در واکنش بالا تولید چند گرم رسوب می کند ، اگر بازده واکنش 70% باشد .

ب) اگر درشرایط استاندارد از واکنش 560 میلی لیتر گاز H2S ، 4/2 گرم گوگرد تولید شده باشد . بازده درصدی واکنش چند است ؟

پ) در صورتیکه HCl حاصل از واکنش 4 گرم FeCl3بوسیله ی 200 میلی لیتر محلول 2/0 مولار کلسیم هیدروکسید خنثی شود ، درصد خلوص FeCl3 را بدست آورید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

1) ترموشیمی یعنی چه ؟ واکنش ها را بر مبنای تبادل انرژی به چند دسته تقسیم بندی می کنند ؟ برای هر یک مثالی بیان کنید.

2) انرژی گرمایی یعنی چه ؟ برای سنجش میزان گرمی یک جسم از چه مفهومی کمک می گیریم ؟

3) آیا می توان گفت که همه ی مواد دارای انرژی اند؟ توضیح دهید .

4) درستی یا نادرستی هر عبارت را با ذکر دلیل توضیح دهید .

آ) هر چه اتم ها و مولکول های تشکیل دهنده ی یک جسم آهسته تر حرکت کنند ، جسم دمای پایین تری دارد.

ب) ژول مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای یک گرم آب خالص به اندازه ی یک درجه سلسیوس است .

پ) دو مقدار نابرابر از یک نوع ماده با دمای یکسان ، انرژی گرمایی یکسانی دارند.

ت) ظرفیت گرمایی مولی یک جسم به جرم آن بستگی دارد.

ث) مقدار گرمای مبادله شده در یک واکنش به مقدار مواد واکنش دهنده بستگی دارد.

ج) آنتروپی یک ماده در دمای پایین تر بیشتر از دماهای بالاتر است .

5) آ) چرا در شیمی عموماً از ظرفیت گرمایی ویژه به جای ظرفیت گرمایی استفاده می شود ؟

ب) اگر بدانیم ظرفیت گرمایی ویژه ی آب J.g-1°c-1 184/4 است . ظرفیت گرمایی مولی آب را تعیین کنید .

پ) اگر بدانیم ظرفیت گرمایی ویژه ی یخ برابرJ.g-1°c-1 06/2 است ، برای افزایش دمای یکسان ، 1 گرم یخ به انرژی گرمایی بیشتری نیاز است یا 1 گرم آب ؟

ت) ظرفیت گرمایی ویژه ی طلا برابر J.g-1°c-1 129/0 است . به نظر شما ظرفیت گرمایی ویژه ی طلا بر حسب J.g-1°K-1 چند است ؟

6) اگر برای افزایش دمای 10 گرم مس به مقدار °c 10 به J 5/38 گرما نیاز باشد ، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی مس را محاسبه کنید . ظرفیت گرمایی 5 گرم مس را نیز بدست آورید . Cu=63.5g.mol-1

7) هنگامی که مشغول آزمایش در یک لوله ی آزمایش هستید . سیستم و محیط را چگونه می توانید در نظر بگیرید؟

8) جدول زیر را کامل کنید .

 

خاصیت ترمودینامیکی

خاصیت مورد نظر شدتی است یا مقداری ؟

حجم

 

دما

 

فشار

 

آنتالپی

 

انرژی درونی

 

آنتروپی

 

ظرفیت گرمایی

 

ظرفیت گرمایی ویزه

 

ظرفیت گرمایی مولی

 

آنتالپی سوختن

 

انرژی پیوند

 

آنتالپی تشکیل ماده مرکب

 

 

9) معین کنید در هر حالت تغییر در انرژی درونی سیستم چگونه انجام می شود؟

آ) اگر واکنش در یک ظرف در بسته با حجم ثابت انجام شود .

ب) اگر واکنش در یک ظرف درباز انجام شود .

10) اگر واکنش فقط شامل مایعات و جامدات باشد ، آیا می توان نوشت qv=q p ؟ در مورد DH=DE چطور قضاوت می کنید ؟

11) در یک فرایند معین هم q و هم w منفی اند ؟ این مقادیراز نظر انتقال گرما و کارانجام یافته بین سیستم و محیط چه مفهومی دارند؟

12) یک سیستم kJ 622 گرما از محیط گرفته است و kJ 813 کار روی محیط انجام داده ، تغییرات انجام یافته در انرژی درونی را محاسبه کنید و درباره ی علامت DE قضاوت کنید .

13) در صورتی که انرژی درونی یک سیستم افزایش یابد و کار در فشار ثابت بوسیله ی سیستم روی محیط انجام بگیرد ، تغییر آنتالپی سیستم چه علامتی را به خود می گیرد ؟

14) آهنگری یک میله ی آهنی را از °c 41 تا °c 1400 گرم می کند سپس آنرا با پتک می کوبد و تا °c 75 سرد می کند DT آهن در این فرایند چقدر است ؟

15) تغییر آنتروپی کدام مورد مثبت و کدام منفی است ؟

آ) قطعا ای یخ خشک تصعید می شود . ب) یک تکه یخ ذوب می شود . پ) قطره های آب در ابر تشکیل می شوند. ت) کربوهیدرات ها در سلول های زنده در هم می شکنند و کربن دی اکسید و آب تولید می کنند. ث) محلولی از سدیم کلرید با محلولی از نقره نیترات واکنش داده و بلورهایی از نقره کلرید ته نشین شده است . ج) هلیم فشرده در یک کپسول برای پر کردن یک بالون به کار می رود .

16) در هر فرایند معین کنید که علامت q و w منفی است یا مثبت ؟

آ) نمونه ای از گاز پروپان در حال سوختن در هوا

ب) گازهای ناشی از اشتعال سوخت درون سیلندر یک موتور منبسط می شوند .

پ) یک بشر پر از یک محلول گرم که برای خنک شدن در آب یخ گذاشته می شود .

ت) مقداری از یخ خشک که درون یک پاکت در حال تصعید است .

17) تغییرات آنتروپی در هر مورد مثبت است یا منفی ؟

آ) CaCO3 (s) ® CaO (s) + CO2 (g)

ب) N2 (g) + 3H2 (g)® 2NH3 (g)

18) آنتروپی را تعریف کنید ؟ چرا آنتروپی یک تابع حالت است ؟

19) گرایش کلی واکنش ها در طبیعت از دید تغییر انرژی و تغییر آنتروپی چگونه است ؟

20) حالت استاندارد ترمودینامیکی یعنی چه ؟ علامت ° در بالای DH° چه معنایی دارد؟

21) برای هر یک از فرایندهای زیر نمودار تغییر آنتالپی رسم کنید .

آ) H2O (s) + q ® H2O (l) ب) CH4 (g) + 2O2 (g) ® CO2 (g) + 2H2O (g) , DH=-890kJ

پ) حل شدن مقداری کلسیم کلرید خشک در آب ت) حل شدن مقداری آمونیم نیترات در مقداری آب

22) واکنش مقابل را موازنه کنید . C3H5(NO3)3 (l ) ® CO2 (g) + H2O(g) + O2 (g) + N2 (g)

23) با توجه به دو واکنش زیر گرمای تبخیر آب را محاسبه کنید .

C3H8 (g) + 5O2 (g) ® 3CO2 (g) +4H2O (g) , DH=-2043kJ

C3H8 (g) + 5O2 (g)

® 3CO2 (g) +4H2O (l ) , DH=-2219kJ

24) با توجه به داده های زیر ، گرمای تشکیل N2O4(g) بر حسب کیلوژول برمول کدام است ؟

انرژی پیوندی kJ.mol-1

پیوند

498

O=O

435

H-H

467

O-H

25) واکنش Br + H-H ® H-Br + H به مقدار kJ 68 گرماگیراست . انرژی پیوند H-H برابر kJ.mol-1 است . انرژی پیوند HBr چند کیلو ژول بر مول است ؟

26) اگر بدانیم از سوختن 1گرم هیدروژن در گاز اکسیژن و تولید آب به حالت مایع گرمایی برابر kJ 143 در دما و فشار ثابت آزمایشگاه آزاد می شود و گرمای تبخیر مولی آب برابرkJ 44 است . گرمای واکنش 2H2 (g) + O2 (g) ® 2H2O (g) برحسب کیلوژول بر مول را بدست آورید .

27) از سوختن 1 مول گوگرد خالص در اکسیژن ، در حدود kJ 296 گرما آزاد می شود . از سوختن 1 گرم گوگرد که 64% خالص است چند کیلو ژول گرما بدست می آید ؟ فرض کنید ناخالصی همراه گوگرد در واکنش شرکت نمی کند . S=32g.mol-1

28) گرماسنج به چه دستگاهی گفته می شود ؟ انواع گرماسنج و نوع کاربرد آن را بنویسید .

29) قانون هس چیست ؟ و چه کاربردی دارد ؟ چه خاصیتی مربوط به DH است که سبب شده قانون هس جنبه ی کاربردی یابد ؟

30) معادله زیر سوختن اتان را نشان می دهد ، با استفاده از قانون هس ، آنتالپی سوختن اتان را محاسبه کنید. 2C2H6 (g) + 7O2 (g) ® 4CO2 (g) + 6H2O (g)

C2H4 (g) + 3O2 (g)

® 2CO2 (g) + 2H2O(g) , DH=-1323 kJ.mol-1

C2H4 (g) + H2 (g)

® C2H6(g) , DH=-137kJ.mol-1

O2 (g)

® H2O (g) , DH=-242kJ.mol-1

® H2O (g) , DH=-242kJ.mol-1

31) با وجودیکه ذوب شدن یخ فرایندی گرماگیر است ، چرا اگر مقداری یخ را در محیط قرار دهیم به طور خود به خود شروع به ذوب شدن می کند؟

32) جدول زیر را کامل کنید .

فرایند انجام شده

علامت

DH

علامت

DS

نحوه ی انجام واکنش

Na (s)

®Na(l )

 

 

 

C10H8 (s)

® C10H8 (g)

 

 

 

C2H5OH(l) + 3O2 (g)

® 2CO2 (g) + 3H2O (g)

 

 

 

Mg(OH)2(aq) + H2(g)+q

® Mg(s) +2H2O(l )

 

 

 

CaCO3(s) + q

® CaO(s) + CO2(g)

 

 

 

H2(g) +

 
 
 
 

موضوعات وبلاگ

 

لینک دوستان

بانک سوالات-عادل خسروی
فقط من برای تو
عاشق تنها....
الکترونیک و کارما
دکتر علی حاجی ستوده
نبض شاه تور
شکوفه های زندگی
***جزین***
داود ملکزاده خاصلویی
از فرش تا عرش
چـــــاوش ( چه خبر از دنیا ؟؟؟؟)
سفیر دوستی
گروه اینترنتی جرقه داتکو
مسائل شیطان پرستی در ایران و جهان
هم نفس
* ی جایی برای همه *
فقط عکس خوشکل دارم
هر چی بخوای
افسوس که روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت افسوس......
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
سکوت پرسروصدا
شاهکار
.: شهر عشق :.
قافیه باران
ستاره
حاج آقا مسئلةٌ
کانون فرهنگی شهدا
وبلاگ خبری تحلیلی مبارز جوان
سکوت ابدی
►▌ استان قدس ▌ ◄
بلوچی از شهرستان چابهار
★ستاره ی سرخ★
نرگس موسوی
ای دریغااااااااا
محیا
قاطی پاتی!!!!!!!!---سارا
EMOZIONANTE
قلب سنگی
****شهرستان بجنورد****
آرامش درطوفان
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
قاصدک
پیامک
نوشته های دلم
ماییم و نوای بی نوایی
نفس
عکس های باغبادران
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
پاتوق
fazestan
برادران شهید هاشمی
علوم اقتصاد نظدی
مهنازوپسراش
من و عشقم
شقایقهای کالپوش
آسمون عشق
شیطون
عشق من عاشقتم
saicology
ice boys
چلچراغ شهادت
داستانا سرا
مهربونی
عشق گمشده
افسونگر
عدالت جویان نسل بیدار
پرستو.....
مجمع فرهنگی فاطمیون شهرستان لنجان
آوای عشق
کلبه تنهایی من
۩۞۩ برگ سبز تحفه درویش ۩۞۩
روح الله
قیدار شهر جد پیامبراسلام
ســــجــــادی

دنیای امروز
تنهایی
تنها یک رویا
بمب خنده
پرنسس
بوی سیب
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
در محضر قرآن
مقاله های تربیتی
بچه ها من تنهام!!!کمک
نظرمن
سیب گلاب
نوجوونی از خودتون
اواز قطره
اردبیل بهشتی پنهان
همرا ه با چهارده معصوم(علیهم السلام) ویارانشان
ستاره سهیل
تاریخ را به یاد اوریم
***باده عشق***
زازران
کوچه 13

عرشیای مشرقی
خنده بازار
ایوون رویا
صراط
هفت گنج
انسان های سنگی
پرواز تا یکی شدن
درباره ی رپ و دوست شدن با شما
دختر و پسرای ایرونی
نون و ریحون
RANGARANG
*کوچه پس کوچه های رفاقت*
تنهاترین عاشق
بارسلونا
فانوس
جوجو
عاشق باش و کوچک چون عشق میداند ایین بزرگ کردنت را
S p i c a
...DaYs Without You
ஜ کــــــــلبه ← اف1 ஜ
گل نیلوفر
هر چی تو فکرته
لبخند خدا
پاتوقی برای ایرونی ها
عشق سرخ من
دریچه....
زمزمه لحظات زندگی
رویای آشنا
حرفهای یک مسلمان
ستــایشــ
صادق جان
..:: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ::..
عشق به معشوق
گل همیشه نازم
Opal
یادداشتها و برداشتها
فقط ما
عشق کده
فرزانگان امیدوار
طرفداران سریال های زیبا
شبستان
یاد نیما
موسیقی اصیل ایرانی
سیاه مشق هانا
ه/م/ه/چ/ی/ز
خانه ی ادبیات من
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
...دختر روستا...
غمگینم و غم را دوست دارم
آبی دلان عمران
عشق صفا صمیمیت محبت
داداشی
MOHTAJ MOHAABAT
کلبه ی عشق
پسران بد
ترانه سرا (وبلاگ رسمی یکتا نویسنده و ترانه سرا)
بی هم نفس
حرف های قشنگ
بدو بیا !!!!
زندگی شیرین
لنده، سلیمان شهرویی
بلوچستان
درکوی نیک نامان ما راگذرندادند
عشق اول،عشق آخر
هیچستان
جوک و خنده
پرورش دینی
درهم
کوچه باغ عاشقی
عروسک
راه آسمان
ورود ممنوع
بهشت برین
قرار نبود
ღ♥ღ من و تو ღ♥ღ
تا شقایق هست زندگی باید کرد
my twitter
------دوستی با خدا ------
دختر شرقی
یگانه دوست،اوست
گروه وبلاگ نویسان جنوب شرق
امام علی(علیه السلام)
دلتنگ همیشگی
خلیج فارس برای ایران
عشق+2
*عاشقانه های بی جواب*
با دوستان اما تنها
کمی تا قسمتی ابری
آتش
رایان چوب
عشقولانه
پرپر
Manna
تو منو میشناسی
bodhi
سلام خوش امدید
بر و بچه های ارزشی
صبا
حرفهای آسمانی
پریوش
iranjavan
علی اصغربامری
مهسا جون
طوبای محبت
سروش دل
سایه
ایرانِ اسلامی
♫♪زیبـــاے مُرداب،دختر ِ اِحْساسـ ♪ ♫
فطرس
اینجا همه چی درهمه
بارون
زیبا ترین وبلاگ
عکس و عکس
برق کنگان KANGAN POWER
نغمه ی عاشقی
عشق به خدا
بندر میوزیک
جامع ترین وبلاگ خبری
جاده های مه آلود
سید علی حسینی
تمام من...
متفاوت
شیدا
همه هستیم
عاشقانه ها
نگارشهای نگار
نــــــا کجــــــا آبـــــــاد دل مــــن ...

پری دریایی
فرزندتاریخ
شیطان در کمین گاه
روزبه
همسفر عشق
مناجات با عشق
تنهایی......!!!!!!
عشق
دلنوشته های یه عاشق!
چه زیباست با او بودن
بغضتو بشکن....
xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx
دیگه از ما گذشته
مصطفی
پیامنمای جامع
پـنـجـره
عشق نامه
من وتو
قلب شکسته
معماری
من و تنهایی و وبلاگ
جوان امروزی
به‌دونه
پایان من
زندگی شیرین
طب سنتی
تعمیر و نگهداری هواپیما&اطلاعت عمومی
کلبه تنهایی
سکـوتـــ شبـانـه"
یا د د اشت ها ی شخصی خو د م .
هالوی دیروز سردرگم حال نامرد آینده
گلبرگ
««««« شب های تهران »»»»»
دانشجوی پارسی
عصر پادشاهان
آزاد
السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
شمال
... یاس ...
دو بال پرواز
نـــابترینـــــــــــــــــها
هزار حرف نگفته
بهشت بهشتیان
just for you عاشقانه انتظار امدنش را بکش!!!!!!!
برو بچ ادبی
.*عکس*.
Note Heart
باران انتظار
allah is my lord
فقط خدا
عرفان وادب
دلنوشته های یک فروند چریک
شاعر پروانه ها ASSH
من و تو
وبلاگ شخصی محمد
داروخانه دکتر سلیمی
شخصی
تسبــیــ ـ ـ ـح واژه ها
✖√ناگفته های دختر تـ❤ـنها √✖
عشق تابینهایت
مینو دانلود
بهار عشق
غزلیات محسن نصیری(هامون)
.:شاه تورنیوز |shahtorn.ir | شاه تور:.جدید93
اشک شور
بـــــــلوک7
زمزمه های تنهایی من
لیلای مجنون
FaryadBiiiseda
vida
لحظه های آبی( دلسروده های فضل ا... قاسمی)
کارشناس مدیریت دولتی
غابات مازندران
 

درباره خودم

 

حضور و غیاب

 

MnaoM

 

اشتراک

 
 

کد آهنگ